• 585
  • 20/08/2017
İdare Hukuku

• Resim kurum ve kuruluşların her türlü işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlığın verilmesi,
• İdari işlemlere ilişkin itiraz, başvuru ve iptal süreçlerinin takip edilmesi;
• İdari işlemlerde gerekli evrakların, yazışmaların ve dilekçelerin düzenlenmesi,
• Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi,
• Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda; idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi hizmetinin sunulması,
• İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümü konularında danışmanlığın verilmesi,
• İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi,